Overblog
Follow this blog Administration + Create my blog

Yintoni inkululeko

Yintoni inkululeko? Ngokwenene Yintoni inkululeko......... Kudala ndizibuza,andiphelelanga kuwetyisa,kodwa ndibuzile nakwizazi, ndifuna ukwazi,ngokwenene yintoni na inkululeko? Ndinenkolo,nkolo leyo yokuba Amazwi ayadala, adala isenzo,isibi okanye esihle,...

Read more

ubukhoboka bomphefumlo

Asinyama yodwa efuman'ubukhoboka. Kodwa nomphefumlo. Izabatha endizakhelwe ngabo bendiba basenyongweni, Intlungu endiyifumene ngokulahlekelwa ngabo ndibathandayo, Ubumnyama balendlela ndiyihambayo. Bundishiye ndilikhoboka elimadolwanzima, Ndiyindidi,ndingaboni...

Read more

Ilahleko

Lendlel'ibenzima Ndasisibhadu-bhadu, Esibhadula nje ndingaboni nalondlela. Lonto Ingqiqo yam,ubom bam Bushiy'ilahleko........... .......x2 Bendilithemba kwimbedlenge zasemathileni,onk'amehlo abo bewaphose kum Ukusuka komnci,uyokutsho kwingwevu, Wazithengisa...

Read more

kwiliso lengqondo kumnyama

kwiliso lengqondo kumnyama Ndiphakathi kwamadabi andithandabuzisayo,andibangel'ukoyika. Ndixinekile,ndihamba phakathi kwenzima Izabatha eziyenza nzima lehambo ndiyi hambayo. Ngokwengcinga ndibon'impumelelo, Ngelixa ndimadolwa'anzima ngokwasenyameni. Ndikwitonel'elimnyama,ndixinekile...

Read more

Imbongi zibhalele wena,nam.Funda mfundi

Sisaqhubeka ke nto zakuthi ngokunithululela lemibongo isuka kubambali,Senza ngako konke okusemandleni ukuniphakela lembiza iseshushu.Kaloku babhalile ababhali bebhalela wena nam,masenje njalo ke nto zobawo ukufunda lemibongo.Into ke esiyicelayo kuni,kukuphosa...

Read more

Imbongi zosiba zakwaXhosa

Le mibongo ke siyikhethe kwimibongo yababhali bemibongo,kwigumbi lethu lemibongo pha kubuso bencwadi(FB),ndiyathemba uzokuyonwabela,kwaye isicelo sethu.Sicela uphose amazwi amabini,ukuya esithathwini,ngenjongo yokukhuthaza aba babhali.Sikunika imvume...

Read more

Phantsi ngoqhomfo!!!

Zivela ngokuvel'iziqhamo zikabhubhane, sizityala,ngokuzityala. Phofu maxa wambi, singaqondanga. Ze sivune oko kungancumisiyo. Kaloku siphila kwilizwe lenkululeko, ilowo nalowo uhamba ngayibonayo. Bawubek'umthetho woqhomfo lwezisu kulutsha. Ngelabo bathi...

Read more

Amanzi nombane yimpilo!!!

Andingethandi ukuboph'amabande, kodwa ndingathanda ukuthezel'emnxebeni. Athi ke amaXhosa isikhwebu simnandi ngokuchubelana. Yiyo ke lonto ndisithi masijonge imvelaphi yethu, nto leyo iyokuth'isinced'ekubeni sizazi apho siyakhona. Mhla mnene,nditsho ke...

Read more

Imfundo ubom

Xa indlela uyibona ngena kuyo uxhabashile,Ewe ndiyazi kungenzeka ithi kanti awuyazi apho isingisele khona lendlela uyihambayo kodwa.Kodwa khawuthathe ithuba uyihambe kuba kaloku kungenzeka ithi kanti londlela iyokuthi idibanise kuleyo ubuzimisele ukuyihamba.Ingaba...

Read more

INyange lesihobe,nemibonga!!!

INyange lesihobe,nemibonga!!!

Usimbone"inyange lesihobe" ngomnye wabaculi gxebe imbongi ezithi zivakalise ngakumbi nangakumbi ngohlobo oluthile lomculo. mculo lowo uthi ubangele utshintsho kwingqiqo,nezenzo zontsundu. lomculo ke awukhethi bala nasithomo,umntwana,kunye nomdala bayawuthanda....

Read more

1 2 3 > >>